هنرمندان گرامی می توانند ایده های ناب خود را در خصوص زیباسازی سطح شهر قم ارسال نمایند تا ما  پروژه های مذکور را با نام خودشان در سطح شهر اجراء نماییم.

فرم : ارسال ایده تاپ
نام : *
نام خانوادگی : *
جنسیت : *
نام پدر : *
شماره موبایل : *
پست الکترونیک : *
ارسال ایده تاپ :
ارسال ایده تاپ :